Deynn instagram Daniel instagram Majewscy facebook

House of pump

Regulamin

Regolamin serwisu houseofpump.com oraz houseofpump.pl  z dnia 01.02.2019 r.

 1. Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem serwisu houseofpump.com oraz houseofpump.pl realizuje Daniel Majewski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DM PROMOTION Daniel Majewski z siedzibą we Wrocławiu, ol. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 76, lok. 2, 50-331 Wrocław, NIP: 8982205706, REGON: 022327149

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

§1 DEFINICJE

Ilekroć w regolaminie jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Daniela Majewskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DM PROMOTION Daniel Majewski z siedzibą we Wrocławiu, ol. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 76, lok. 2, 50-331 Wrocław, NIP: 8982205706, REGON: 022327149
 2. Użytkownik – należy przez to rozumieć każdego, kto w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu;
 3. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 4. Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy houseofpump.com oraz houseofpump.pl 
 5. Dostęp – należy przez to rozumieć usługę polegającą na udostępnieniu przez Administratora treści związanych ze sporządzeniem planu dietetycznego i/lub planu treningowego oraz udostępnienia ich zarejestrowanemu Użytkownikowi; 
 6. Regolamin – należy przez to rozumieć niniejszy regolamin Serwisu houseofpump.com oraz houseofpump.pl 
 7. Abonament – należy przez to rozumieć opłatę za korzystanie przez Użytkownika z usług udostępnianych odpłatnie za pośrednictwem Serwisu; 
 8. Subskrypcja – usługa sprzedaży abonamentu pozwalająca na dostęp do Serwisu przez określony czas. 

§2 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Serwis prowadzony jest w celu odpłatnego udostępniania prezentowanych w nim treści, szczególnie w postaci planu treningowego i/lub planu dietetycznego. Informacje o dostępnych do udostępnienia treściach, szczególnie w zakresie ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy oraz ich wypożyczenia. 
 2. Serwis  houseofpump.com oraz houseofpump.pl  prowadzony jest w celu sprzedaży usług on-line. Prowadzący serwis po wykupieniu przez Użytkownika wybranego Abonamentu, udostępnia mu na odpowiedni okres (…) dostęp do opłaconej usługi treningowej i/lub dietetycznej. 
 3. Regolamin określa zasady dokonywania przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępnienia treści. Niniejszy regolamin jest udostępniony dla Użytkowników serwisu na stronie houseofpump.com oraz houseofpump.pl , jest dostępny dla każdego użytkownika sieci, w tym także dla każdego Użytkownika serwisu. 
 4. Abonent przed dokonaniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym Regolaminem, dostępnym pod adresem: houseofpump.com oraz houseofpump.pl Dokonując zamówienia Abonent potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regolaminem oraz że akceptuje w nim zawarte postanowienia w całości, nie mając żadnych zastrzeżeń. Oświadczenie takie jest składane poprzez zaznaczenie specjalnie wyznaczonego w tym celu aktywnego pola, które jest widoczne w trakcie składania zamówienia. 
 5. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Odnosi się to między innymi do umieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, czy formolarzy. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku”, który określony został w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ((Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.). Udostępniane w Serwisie treści nie mogą być rozpowszechnianie ani wykorzystywane przez inne podmioty, jeśli nie otrzymają one wcześniejszej wyraźnej zgody Administratora, która musi zostać wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu mogą być składane cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Celem uzyskania dostępu do treści udostępnianych w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany podjąć następujące kroki: 
  1. wybrać do którego z dostępnych w Serwisie pakietów Użytkownik chce uzyskać dostęp i kliknąć w tym celu na przycisk „Wybieram”, 
  2. dokonać rejestracji, postępując zgodnie z udostępnianymi wskazówkami. Powinien on  umieścić w formolarzu  zgodnie ze wskazówkami wszelkie niezbędne dane, które pozwolą na jego poprawną identyfikację, w szczególności adres e-mail, jednocześnie zaznaczając okienka dotyczące wszelkich zgód niezbędnych do skutecznego zawarcia umowy i realizacji usługi, 
  3. dokonać płatności poprzez jedną z dostępnych w Serwisie opcji, tj.: Paypal, Dotpay lub Przelewy24.
  4. po złożeniu zamówienia i prawidłowym dokonaniu płatności Użytkownik na wskazany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail otrzyma automatycznie wygenerowaną odpowiedź, która stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia należy traktować jako równoznaczny z brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  5. w skutek złożenia zamówienia przez Użytkownika, a następnie potwierdzenia złożonego zamówienia przez Administratora dochodzi do zawarcia umowy, której stronami są Użytkownik i Administrator. Szczegółowe warunki umowy określa niniejszy Regolamin,
  6. po skutecznym złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności oraz otrzymaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z wykupionej przez siebie usługi. W tym celu powinien zalogować się na swoje konto i przechodząc do odpowiedniej zakładki w Serwisie, wybrać jedną z dostępnych dla niego usług. 
 3. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem jest dostęp do usług udostępnianych w serwisie, którego treścią jest wyłącznie prawo do odtwarzania treści udostępnianych Użytkownikowi w Serwisie, na okres oznaczony w umowie i wyłącznie do użytku domowego. Użytkownik nie uzyskuje prawa do publicznego prezentowania treści, ich rozpowszechniania, ani żadnego innego komercyjnego wykorzystywania, chyba że co innego zostanie wskazane w treści umowy zawartej między Użytkownikiem i Administratorem. 
 4. Z zastrzeżeniem wyjątków, które każdorazowo muszą zostać indywidualnie ustalone przez Administratora w umowie zawartej z Użytkownikiem, zakazane jest: 
  1. nagrywanie, wypożyczanie, publiczne udostępnianie osobom trzecim treści udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie
  2. każde inne niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu wykorzystywanie treści udostępnianych w Serwisie. 
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, które będą następstwem korzystania z Serwisu, a także skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnianych w Serwisie osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności. 
 6. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu albo indywidualną umową zawartą między Administratorem, a Użytkownikiem, Administrator ma prawo do czasowego wstrzymania dostępu do Serwisu, jednocześnie informując Użytkownika o niewłaściwym korzystaniu przez niego z Serwisu, a także jednostronnie rozwiązać umowę. W takim przypadku Administrator jednocześnie zwróci Użytkownikowi należność za niewykorzystany okres korzystania z treści udostępnianych w Serwisie. 

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Aby zamówienie mogło dojść do skutku, warunkiem jest dostępność danej usługi w Serwisie w chwili składania zamówienia oraz zapłata przez Użytkownika ceny za dostęp do określonych treści, w ustalonej wysokości. 
 2. W momencie dokonania zapłaty za dostęp do wybranej usługi, Użytkownik na wskazany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail otrzyma automatycznie wygenerowaną odpowiedź, która stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia należy traktować jako równoznaczny z brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 3. Momentem dokonania zapłaty za dostęp do treści udostępnianych w Serwisie uważa się moment, w którym nastąpiło uznanie rachunku bankowego wskazanego przez Administratora. 
 4. Administrator nie odpowiada za wszelkie opóźnienia płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności. 
 5. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie, zapłaty określonej ceny, potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności oraz uzyskania dostępu do treści udostępnianych w Serwisie, Użytkownik uzyskuje czasowe prawo do odtwarzania pliku/plików dostępnych on-line w Serwisie. Odtwarzanie to jest możliwe poprzez zalogowanie się na konto przypisane Użytkownikowi. 
 6. W razie odtworzenia treści udostępnianych w Serwisie przez Użytkownika, zamówienie uważa się za zrealizowane. 

§5 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu mają istotne znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu oraz jego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika oraz bezpieczeństwa i prawidłowości przesyłania danych, czy kontaktu z Administratorem. 
 2. Celem prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest: 
  1. w przypadku wszystkich urządzeń: 
   1. dostęp do sieci Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2,5 Mbps;/li>
   2. posiadanie aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej (e-mail);
   3. włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej.
  2. w przypadku komputerów PC, za pośrednictwem strony internetowej: 
   1. korzystanie z przeglądarki internetowej: Chrome w wersji 42 lub wyższej, Firefox w wersji 4 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Opera w wersji 15 lub wyższej, Safari w wersji 8 lub wyższej;
   2. procesor minimum 1.6 GHz, 1GB RAM, 
   3. zainstalowane aktualne sterowniki karty graficznej, 
   4. posiadanie prawidłowo i zgodnie z zaleceniami producenta podłączonego monitora komputera.
  3. w przypadku urządzeń mobilnych: 
   1. posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android bądź iOS, 
   2. wspieramy: Androida od wersji 4.4.2. oraz iOS od wersji 7. 
 3. Serwis może działać również na przeglądarkach, które nie zostały wyżej wymienione, jednak Administrator ich nie wspiera i nie jest w stanie zagwarantować prawidłowego działania Serwisu za ich pośrednictwem. 
 4. Administrator jest w stanie zagwarantować prawidłowe działanie Serwisu wyłącznie w przypadku, gdy Sprzęt, z którego korzysta Użytkownik spełnia wymagania techniczne określone w niniejszym Regulaminie. 
 5. Korzystanie z serwisu może być uzależnione od zainstalowania plików „Cookies” (tj. krótkiego pliku tekstowego, zapisywanego za sprzęcie, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Te pliki nie pozwalają na identyfikację Użytkownika i nie są za ich pomocą przetwarzane, ani przechowywane dane osobowe. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu. 

§6 PŁATNOŚCI

 1. W ramach korzystania z Serwisu, Użytkownik może dokonać płatności w jednej z poniżej wskazanych form: 
  1. Paypal
  2. Dotpay lub Przelewy24
 2. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu poprzez Subskrypcję. 
 3. Umowa Subskrypcji na okres jednego miesiąca zawierana jest na czas określony (wynosi 30 dni, okres ten liczony jest od dnia dokonania płatności)/nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. 
 4. Umowa Subskrypcji na okres 12 miesięcy jest umową na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta. 
 5. Aby dokonać zamówienia Subskrypcji Użytkownik powinien wybrać Subskrypcję na okres 1 miesięca lub 12 miesięcy oraz złożyć w serwisie zamówienie poprzez użycie przycisku „wybieram” i dokonanie rejestracji konta.
 6. Sprzedaż w ramach Subskrypcji rozpoczyna się w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz zamówienia subskrypcji aż do momentu rozwiązania umowy w wyniku: 
  1. anulowania Subskrypcji przez Użytkownika (dokonanego najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego); 
  2. braku środków na karcie płatniczej bądź koncie bankowym osoby próbującej dokonać zakupu; 
  3. upływu okresu na jaki została zawarta umowa Subskrypcji (dotyczy tylko Subskrypcji na 1 miesiąc oraz na 12 miesięcy). 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamówienie, którego treścią jest dostęp do treści udostępnianych w Serwisie na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez konsumenta umowy z Administratorem, gdzie konsument jednocześnie wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Administratora usługi przed upływem 14 dni, (określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) od dnia zawarcia przez niego umowy z Administratorem, oznacza, że konsument akceptuje regulamin oraz zgadza się na natychmiastowe świadczenie usług i rozumie, że nie będzie miał później prawa odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Konsument elektronicznie potwierdza swoją zgodę w trakcie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednie pole (checkbox). Konsument potwierdza także, że Administrator powiadomił go o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Administratora usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. 

§8 REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez Administratora, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamacja powinna być złożona do Administratora pisemnie ul. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 76, lok. 2, 50-331 Wrocław, bądź drogą elektroniczną na adres: [email protected]  
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania konta Użytkownika), 
  2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji, 
  3. wskazanie oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. zwrot zapłaconej ceny). 
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu skontaktuje się z Użytkownikiem poprzez przypisany mu adres e-mail. 
 5. Jeśli zgłoszenie nie będzie zawierać danych wskazanych w ust. 3 bądź dla skutecznego rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie dodatkowych danych Administrator skontaktuje się w tym celu z Użytkownikiem w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia. 
 6. Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia, w którym korzystanie z Serwisu zostało nienależycie wykonane lub miało być wykonane lub cena została niewłaściwie naliczona. Reklamacja złożona po tym terminie zostaje pozostawiona bez rozpoznania, o czym informuje się Użytkownika. 
 7. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. 
 8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku bieżącego regulowania przez Użytkownika ceny należnej Administratorowi z tytułu dostępu do treści udostępnianych w Serwisie.
 9. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Użytkownik może korzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i w związku z tym podlega ochronie prawnej. 
 2. Żadna z treści udostępnianych w Serwisie nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani udostępniana w jakikolwiek sposób, bez zasięgnięcia wcześniejszej pisemnej zgody Administratora.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treści udostępniane mu poprzez Serwis nie zostały ujawnione osobom niepowołanym. 

§10 DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, które wyczerpują obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO są zawarte w Polityce Prywatności i Cookies. Informacje te stanowią nierozłączną część niniejszego Regulaminu. 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Umowy złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Warunkiem jest jednak złożenie wypowiedzenia w formie, w której zawarta została umowa w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. 
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego i obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.